Anthoxanthum odoratum subsp. nipponicum (Honda) Tzvelev

, Spisok Rast. Gerb. Fl. S.S.S.R. Bot. Inst. Vsesojuzn. Akad. Nauk 17: 31 (1967).