Polygonum glabrum Roxb. ex D.Don

, Prodr. Fl. Nepal. 71 (1825).