Epiphronitis × veitchii Mast.

, Gard. Chron. ser. 3, 7(183): 799 (1890).