POWO BHL

Jacksonia hakeoides Meisn.

, Pl. Preiss. [J.G.C.Lehmann] 1(1): 45 (1844).