Thymus clinopodium Vest

, Man. Bot. [Vest] 377 (1805).