Corylus humilis Willd.

, Enum. Pl. [Willdenow] 2: 983 (1809).