Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.

, Fl. Columb. (H. Karst.) 2: 35 (t. 118) (1862).