Syreitschikovia Pavlov

, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 192 (1933).