Silene suaveolens Kar. & Kir.

, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 15(2): 168 (1842). BHL