Scorzonera tau-saghyz subsp. longipes (Kult.) Kamelin

, Fl. Syrdar’inskogo Karatau 36 (1990).