Scorzonera ovata subsp. crassifolia (Krasch. & Lipsch.) Tagaev

, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 70(8): 1060 (1985).