Neopaulia alpina (Schischk.) Pimenov & Kljuykov

, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 68(11): 1562 (1983).