POWO

Gastrolychnis tenella (Tolm.) Kuvaev

, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 66(7): 949 (1981).