Xanthosoma undipes K.Koch

, Bonplandia 4: 4 (1856).