Solidago lapponica subsp. stenophylla G.E.Schultz

, Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 249, nom. nov. (1973).