Urostigma botryapioides Miq.

, London J. Bot. 6: 538 (1847).