Diphasiastrum thyoides (Willd.) Holub

, Preslia 47: 108 (1975).