POWO

Euphrasia pectinata Ten.

, Fl. Napol. 1: Prod. 36.