Choristylis rhamnoides Harv.

, London J. Bot. 1: 19 (1842).