Zanthoxylum chevalieri P.G.Waterman

, Taxon 24(2-3): 365, nom. nov. (1975).