POWO BHL

Basanacantha dioica (H.Karst.) Hook.f. ex B.D.Jacks.

, Index Kew. 1(1): 277 (1893).