Schwenkfelda aspera (Aubl.) Forsyth f.

, Bot. Nomencl. col. 133 (1794).