Crataegus scabrida var. hadleyana (Sarg.) J.B.Phipps

, Canad. J. Bot. 58: 1681 (1980).