Evelyna cynarocephala Rchb.f.

, Bonplandia 4: 216 (1856).