POWO

Caladenia plicata Fitzg.

, Gard. Chron. (1882) I. 461.