POWO

Allium waldsteinii G.Don

, Mem. Wern. Nat. Hist. Soc. vi. (1827) 17.