POWO

Crotalaria hexaptera Schrank

, Syll. Pl. Nov. ii. (1828) ii. 79.