Pseudosasa usawai (Hayata) Makino & Nemoto

, Fl. Japan., ed. 2 (Makino & Nemoto) 1390 (1931).