Digitaria horizontalis Willd.

, Enum. Pl. [Willdenow] 92 (1809). BHL