Thelocactus subterraneus Backeb.

, Kakteen-Freunde 1: 110 (-111) (1932).