POWO BHL

Pereskiopsis Britton & Rose

, Smithsonian Misc. Collect. 50: 331 (1907).