Klaprothia fasciculata (C.Presl) Poston

, Syst. Bot. 15: 677 (1990).