Stenorrhynchos madrense Rchb.f.

, Bonplandia 3: 177 (1855).