Passovia santaremensis (Eichler) Tiegh.

, Bull. Soc. Bot. France 42: 172 (1895).