Elaphoglossum lanatum (Bojer ex Baker) Lorence

, Fern Gaz. 11(4): 199 (1976).