Melandrium ovalifolium Regel & Schmalh.

, Izv. Imp. Obshch. Lyubit. Estestv. Moskovsk. Univ. 34(2): 15 (1882).