Lobivia haematantha var. drijveriana (Backeb.) G.D.Rowley

, Cact. Succ. J. Gr. Brit. 44: 81 (1982).