Vriesea anceps Lem.

, Fl. Serres Jard. Eur. v. (1849) sub t. 432.