POWO BHL

Forsteronia cordata Woodson

, Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 186 (1935).